Privacy policy

Asselbergs kinderfysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacy policy wil Asselbergs kinderfysiotherapie heldere en transparante informatie geven over hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens. De praktijk doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Asselbergs kinderfysiotherapie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat de praktijk:

  • persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte is van rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert zoals recht op correctie, inzage, verwijdering en dataportabiliteit.

Asselbergs kinderfysiotherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.